อาคาร International Education Center มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ วิทยาเขตบุนเคียว กรุงโตเกียว
อดีตอาคาร Foreign Service Training Institute กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น
 สถาปัตยกรรมสมัยโชวะตอนต้น สร้างเมื่อปี 1933 (โชวะปีที่ 8)

INFORMATION

4 ธันวาคม 2558
มหาวิทยาลัยทาคุโชคุ สำนักงานประเทศไทย ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตร 1 ปี ถึงวันที่ 15 มกราคม 2559
คู่มือและใบสมัคร สามารถ Download ได้จากเว็บไซท์นี้
สามารถสมัครได้ที่สำนักงานประจำประเทศไทย


28 สิงหาคม 2558
เปิดรับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติ หลักสูตร 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ถึง 4 ธันวาคม 2558
คู่มือและใบสมัคร สามารถ Download ได้จากเว็บไซท์นี้
สามารถสมัครได้ที่สำนักงานประจำประเทศไทย


หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัดระยะ 1 ปี สำหรับชาวต่างชาติ
(เรียนที่ประเทศญี่ปุ่น)

รับสมัคร 15 กันยายน - 4 ธันวาคม 2558
ระยะเวลาการศึกษา เมษายน 2559 - มีนาคม 2560
สมัครได้ที่  มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ สำนักงานประจำประเทศไทย

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัดระยะ 1.5 ปี สำหรับชาวต่างชาติ
(เรียนที่ประเทศญี่ปุ่น)

รับสมัคร 18 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2559
ระยะเวลาการศึกษา กันยายน 2559 - มีนาคม 2561
สมัครได้ที่  มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ สำนักงานประจำประเทศไทย

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ

  1.   นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เคยศึกษาภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว 150 ชั่วโมงขึ้นไป ที่สนใจจะศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
  2.   นักศึกษาวิชาเอกหรือโทญี่ปุ่น ที่สนใจจะศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมอย่างเข้มข้น หรือต้องการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่่ปุ่น
  3.   บุคคลทั่วไปที่เคยศึกษาภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว 150 ชั่วโมงขึ้นไป  และสนใจจะศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมอย่างเข้มข้น

  คุณสมบัติหลักของผู้สมัคร

  1.     เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ณ วันที่เข้าเรียน(วันที่่ 1 กันยายน 2558)
  2.     เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา 12 ปี ของระบบการศึกษานอกประเทศญี่ปุ่น
  3.     เป็นผู้ที่ผ่านการศึกษาภาษาญี่ปุ่นรวมเวลาทั้งสิ้น อย่างน้อย 150 ขั่วโมง ณ วันสมัคร


รายละเอียดหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัด ระยะ 1/1.5 ปี
ติดต่อสำนักงานประจำประเทศไทย Contact


มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ สำนักงานประจำประเทศไทย

87/187 ม.12 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

Takushoku University Thai Branch

87/187 M.12 T.Sankhumpang A.Sankhumpang Chiang Mai 50130

Tel.    098-787-9850
Fax.   053-101-012
Email. 

สำนักงานหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัดระยะ 1/1.5 ปี สำหรับชาวต่างชาติ ประเทศญี่ปุ่น


สำนักงานหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัด ระยะ 1/1.5 ปี สำหรับชาวต่างชาติ
มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ วิทยาเขตบุนเคียว กรุงโตเกียว
Intensive Japanese Language Program For Overseas Students
Takushoku University, Bunkyo Campus

1-7-1 Otsuka, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0012 Japan
International Education Center (F-Building)

Tel.    +81-3-3947-8079
Fax.   +81-3-3947-8017
Email. 

Download แผนที่่(PDF108KB)DownloadPage Top